ضبط کننده دیجیتالی صدا فیلیپس مدل DVT6110

ضبط کننده صدا زوم مدل F1-SP

ضبط کننده دیجیتالی صدا فیلیپس مدل DVT1200

ضبط کننده صدا زوم مدل F3

ضبط کننده صدا زوم مدل R12

نوع باتری: قلمی

ضبط کننده صدا زوم مدل R20

ضبط کننده دیجیتالی صدا لندر مدل LD-79

ضبط کننده صدا زوم مدل F1-LP

ضبط کننده دیجیتالی صدا زوم مدل F2

ضبط کننده دیجیتالی صدا فیلیپس مدل DVT8110

ضبط کننده صدا زوم مدل H1n VP

ضبط کننده صدا زوم مدل F2-BT

ضبط کننده صدا سونی مدل TX660

ضبط کننده صدا مدل GT-7750i

ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-UX570

ضبط کننده صدا مدل SK-895

ضبط كننده صدا مدل GT-7750

ضبط کننده صدا مدل SK892

ضبط کننده دیجیتالی صدا سونی مدل ICD-UX570F

ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-PX240

ضبط کننده دیجیتالی صدا لندر مدل LD-78

ضبط کننده صدا ریمکس مدل RP3

ضبط کننده صدا سونی مدل ICD-PX470